Prihlás sa do nášho newslettra

A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že Kupujúci je právnická osoba, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Ochrana osobných údajov Kupujúcich a Držiteľov zákazníckych účtov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len „ Nariadenie“).

3. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje získavať výlučne na účel uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v predchádzajúcom získavať osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ a Nariadením,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa ZOOÚ a Nariadenia; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8. Kupujúci je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u Predávajúceho:

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov a textových správ. Kupujúci zároveň, používaním Stránky súhlasí s ukladaním cookies na svoj počítač.

Prihlás sa do nášho newslettra
A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)
Copyright ©2017 - 2022 Sí, Toskánsko. All rights reserved.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk