Prihlás sa do nášho newslettra

A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.SEEITALY.SK

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti alebo na základe Zmluvy, uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom internetovej webovej stránky Predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní Tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné dojednať v Zmluve. Odchylné ustanovenia dojednané v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky a Zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

 

Článok I.
„Definície pojmov“

1. Kupujúci je fyzická osoba kupujúca Tovar od Predávajúceho prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom, predpokladaným týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) Prevádzkovateľa.

2. Predávajúci je obchodná spoločnosť Sí, Toskánsko s.r.o., so sídlom: Vodná 2917/15, 945 01 Komárno, IČO: 54 037 981, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55343/N, DIČ: 2121571419. 

3. Prevádzkovateľ Stránky je Predávajúci.

4. Stránka je internetová webová stránka https://eshop.seeitaly.sk, ktorej vlastníkom je Predávajúci (Prevádzkovateľ).

5. Zmluvné strany sú Kupujúci a Predávajúci.

6. Tovar je predmet kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom, predpokladaným VOP Prevádzkovateľa.

7. VOP sú tieto podmienky vymedzujúce vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

8. Zákaznícky účet je časť Stránky, ktorá je prístupná po registrácii a prihlásení sa Kupujúcim a slúži na objednávanie Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho.

9. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Zmluvnými stranami prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným VOP.

 

Článok II.
„Zákaznícky účet“

1. Každá fyzická osoba sa môže na Stránke registrovať. Registráciou na Stránke vzniká tejto osobe Zákaznícky účet, z ktorého môže vykonávať objednávky Tovaru. Z osoby sa registráciou na Stránke stáva Držiteľ Zákazníckeho účtu.

2. Pri registrácii na Stránke a pri objednávaní Tovaru sú osoby povinné uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a nemôžu sa zbaviť zodpovednosti za správnosť týchto údajov. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Držiteľ Zákazníckeho účtu pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Držiteľom Zákazníckeho účtu v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Prevádzkovateľom považované za správne. Registrácia kupujúcich je bezplatná.

3. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený zákazníckym menom a heslom. Držiteľ Zákazníckeho účtu je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Zákazníckeho účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za neoprávnené použitie, zneužitie, zmazanie či inú dispozíciu so Zákazníckym účtom treťou osobou.

4. Každá osoba môže byť Držiteľom iba jedného Zákazníckeho účtu. Držiteľ Zákazníckeho účtu nie je oprávnený bez súhlasu Prevádzkovateľa umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Prevádzkovateľ i Držiteľ Zákazníckeho účtu môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť Zákaznícky účet. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté medzi Prevádzkovateľom a Držiteľom Zákazníckeho účtu pred zrušením Zákazníckeho účtu.

 

Článok III.
„Predmet Zmluvy“

1. Predmetom Zmluvy je Tovar špecifikovaný v objednávke. Kupujúci v objednávke zvolí Tovar na základe ponuky produktov uvedenej na Stránke.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený stanoviť minimálnu cenu Tovaru, ktorý je možné objednať. Objednávka Tovaru v hodnote nižšej ako stanovenej Prevádzkovateľom sa považuje za neplatnú. Údaj o stanovení minimálnej ceny Tovaru a jej výške uvedie Prevádzkovateľ na Stránke.

3. Rozmery, váha, objem, počet kusov a ostatné údaje týkajúce sa produktov, ktoré sú uvedené na Stránke, v reklamných materiáloch a v iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi informačného charakteru vychádzajúcimi z údajov výrobcov týchto Tovarov alebo sú ilustračné.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá Tovar v súlade s VOP v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný typ Tovaru, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a/alebo Talianskej republiky a zároveň riadne opatreným návodmi v slovenskom jazyku, ak to konkrétne výrobky tvoriace Tovar vyžadujú alebo ak takýto dokument obsahujú priamo od výrobcu.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu v súlade s VOP.

 

Článok IV.
„Vznik Zmluvy“

1. Návrhom na uzavretie Zmluvy je objednávka Kupujúceho. Objednávka Kupujúceho je záväzná a neodvolateľná. Objednávka môže byť realizovaná:

a) elektronicky prostredníctvom Stránky,

b) Predávajúci si vyhradzuje právo na prijatie objednávky tiež inou formou. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie objednávky bez udania dôvodu.

2. Elektronická objednávka sa realizuje prostredníctvom Stránky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár uvedený na Stránke, ktorý obsahuje najmä informácie o:

a) Tovare,

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny,

c) spôsobe doručenia Tovaru,

d) kontaktných údajoch,

e) nákladoch spojených s doručením Tovaru.

Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odosiela Kupujúci Predávajúcemu stlačením potvrdzovacieho tlačidla na Stránke.

3. Odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s cenou Tovaru uvedenou v cenníku produktov na Stránke a to vrátane prepravných nákladov a ďalších nákladov podľa VOP. Údaje uvedené v objednávke sú pre Kupujúceho záväzné a Predávajúcim považované za správne.

4. Ak nie je ďalej stanovené alebo Zmluvnými stranami dohodnuté inak, vzniká Zmluva zaslaním potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. Za takéto potvrdenie objednávky sa považuje správa zaslaná z adresy elektronickej pošty Predávajúceho, doručená na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, ktorá obsahuje informáciu o tom, že objednávka Tovaru bola prijatá, bude vybavená, údaj o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy, a informáciu o tom, že po uhradení kúpnej ceny za Tovar bude objednávka odoslaná.

5. V prípade, že Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie objednávky nezašle do 3 dní, považuje sa objednávka za odmietnutú.

6. Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to najmä s ohľadom na množstvo Tovaru, výšku ceny, prepravné náklady a vzdialenosť, viazať vznik Zmluvy na písomnú alebo telefonickú autorizáciu objednávky Kupujúcim. Ak Kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

7. Kupujúci je oprávnený doručiť prostredníctvom elektronickej pošty v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky Predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno, e-mail a popis objednaného Tovaru. V prípade zrušenia objednávky Predávajúci nebude účtovať Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si Zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny

 

Článok V.
„Práva v povinnosti Zmluvných strán“

1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

2. Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar,

b) stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na Stránke, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade už skôr vykonanej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť finančné prostriedky v lehote do 15 dní odo dňa stornovania objednávky na bankový účet určený Kupujúcim.

3. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar,

b) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie Tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými strana pri objednaní Tovaru.

5. Výrobky s obsahom alkoholu sú primárne určené užívateľom starším ako 18 rokov. Kupujúci, ktorý nedosiahol vek 18 rokov je oprávnený nakupovať iba produkty, ktoré neobsahujú alkohol.

 

Článok VI.

„Miesto a čas dodania“

1. Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a Tovar po úhrade kúpnej ceny podľa článku VII. týchto VOP dodať Kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy je daný Tovar dodaný Predávajúcemu od jeho dodávateľov alebo výrobcov.

2. Predávajúci je oprávnený stanoviť osobitný, vopred presne určený termín, resp. interval dodania určitých Tovarov, pričom takýto vopred presne určený termín, resp. interval dodania určitých Tovarov musí vopred Kupujúcemu oznámiť. S osobitným termínom, resp. intervalom doručenia Tovarov podľa tohto bodu VOP Kupujúci odoslaním svojej objednávky takýchto Tovarov s presne určeným termínom, resp. intervalom dodania súhlasí.

3. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný tento Tovar prevziať. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v objednávke Kupujúceho. Ak je Tovarom elektronický produkt, takýmto miestom podľa predchádzajúcej vety je aj emailová adresa uvedená Kupujúcim, pričom za doručený sa považuje okamihom jeho odoslania z emailovej adresy Predávajúceho.

4. V prípade, že Kupujúci neprevezme Tovar v čase a na mieste určenom podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, je Predávajúci oprávnený určiť náhradný čas a miesto doručenia Tovaru. V takom prípade však Predávajúci nezodpovedá za zníženú kvalitu Tovaru alebo iné vady Tovaru, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v dôsledku nedoručenia Tovaru v stanovenom čase. Predávajúci má právo požadovať poplatok za uskladnenie alebo od Zmluvy odstúpiť. Akékoľvek náklady spojené s náhradným doručením nesie v plnom rozsahu Kupujúci.

5. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania Tovaru.

6. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád o nich spísať s prepravcom krátky záznam. Jedno vyhotovenie záznamu podpísané prepravcom si ponechá Kupujúci a na požiadanie predloží Predávajúcemu. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na miesto uvedené Kupujúcim a prevzaté Kupujúcim, resp. ním, na prevzatie Tovaru splnomocnenou osobou. V prípade zjavného porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať. Ak Kupujúci odmietne Tovar prevziať z akéhokoľvek iného dôvodu, považuje sa takéto konanie za riadne a včasné doručenie. Prevzatím Tovaru Kupujúci potvrdzuje, že Tovar spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky a náležitosti a nie je ho tak neskôr už možné reklamovať.

7. Predávajúci sa zaväzuje odoslať Tovar, ktorý má skladom, po úhrade kúpnej ceny podľa článku VII. týchto VOP do 3 pracovných, ak nie je stanovené inak. Rozhodujúca je dodacia lehota, ktorú uvedie Predávajúci v potvrdení objednávky Kupujúceho; inak má prednosť dodacia lehota, ktorá je uvedená v popise Tovaru na Stránke pred lehotami uvedenými v týchto VOP. Ak Predávajúci nie je schopný príslušnú lehotu dodržať, zaväzuje sa Kupujúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky o tejto skutočnosti informovať. Pokiaľ sa Tovar skladom nenachádza, môže sa dodacia lehota predĺžiť v závislosti od dodacích lehôt dodávateľov/výrobcov Tovarov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie sa s dodaním Tovaru z dôvodov na strane prepravcu Tovaru.

8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v lehotách podľa týchto VOP odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy.

 

Článok VII.
„Cena a platobné podmienky“

1. Ceny uvedené v ponuke produktov na Stránke sú platné v okamihu objednania a sú uvedené bez aj vrátane dane z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy chýb v uvedených cenách a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov produktov tvoriacich Tovar a to aj po vykonaní objednávky.

Kúpnu cenu za Tovar je Kupujúci povinný uhradiť vopred pred dodaním Tovaru:

a) bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky, vedený v Tatra banke, č. ú. v tvare IBAN: SK58 1100 0000 0029 4911 5583,

b) platobnou kartou v prospech bankového účtu Predávajúceho cez platobnú bránu Prevádzkovateľa.

2. Faktúra vystavená na základe Zmluvy slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže Tovar prevziať až po úplnom uhradení kúpnej ceny, pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, pričom záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania príslušnej peňažnej čiastky v prospech bankového účtu Predávajúceho.

3. K cene za Tovar bude pripočítaná čiastka predstavujúca náklady na balenie a dopravu Tovaru, ktorá suma bude Kupujúcemu oznámená v potvrdení jeho objednávky.

 

Článok VIII.
„Záruka a reklamácie“

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady Tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri objednávke Tovaru skladajúceho sa aj z vážených produktov, sa môže hmotnosť doručeného a objednaného Tovaru líšiť až o 10%. Takúto odchýlku nie je možné považovať za vadu Tovaru.

3. Predávajúci zodpovedá len za tie vady Tovaru, ktoré mal Tovar pri doručení Kupujúcemu.

4. Potravinársky Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

5. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, a pod.) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

6. U nepotravinárskeho Tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky Tovaru, tak je na nepotravinársky Tovar záruka 24 mesiacov.

7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú bez zbytočného odkladu písomne na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@seeitaly.sk (reklamácia), pričom v e-mailovej správe je Kupujúci povinný uviesť presné označenie reklamovaného Tovaru a druh a rozsah vád Tovaru.

8. Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy je Predávajúcemu doručený e-mail s reklamáciou.

9. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo chybný Tovar vymení,

b) výmenou Tovaru za Tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

c) vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

10. Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

a) poškodením Tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného Tovaru,

b) mechanickým poškodením Tovaru alebo ak Tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc) alebo Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom,

c) používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (najmä pri zľavnenom Tovare, ktorého pozmenené vlastnosti boli v popise Tovaru uvedené).

12. Reklamovaný Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s Tovarom je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tiež všetky dokumenty, ktoré s kúpou Tovaru obdržal.

13. Tovar vrátený na dobierku sa neprijíma.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Predávajúci je oprávnený potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Doklady podľa tohto bodu VOP je Predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok IX.
„Ďalšie práva a povinnosti Zmluvný strán“

1. Pri každom kontakte s Predávajúcim je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky požadované údaje a nemôže sa zbaviť zodpovednosti za správnosť týchto údajov. Údaje uvedené v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu, najmä pre nedostupnosť objednaného Tovaru, porušenie Zmluvy Kupujúcim, nemožnosť plnenia a pod..

3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu ak ide o Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť iba v prípade podstatného porušenia Zmluvy Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci využiť formulár „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, dostupný na Stránke. Pre plynulejšie vybavenie odstúpenia od Zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár na e-mail Predávajúceho info@seeitaly.sk.

5. Predávajúci vráti zaplatenú cenu za Tovar vrátane nákladov na preprav Tovaru na číslo účtu Kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného Tovaru Predávajúcemu.

 

Článok X.
„Ochrana osobných údajov“

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že Kupujúci je právnická osoba, oznámi Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Ochrana osobných údajov Kupujúcich a Držiteľov zákazníckych účtov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len „ Nariadenie“).

3. Kupujúci súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje získavať výlučne na účel uzavretia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v predchádzajúcom získavať osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZOOÚ a Nariadením bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ZOOÚ a Nariadením,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa ZOOÚ a Nariadenia; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8. Kupujúci je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať u Predávajúceho:

a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

9. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov a textových správ. Kupujúci zároveň, používaním Stránky súhlasí s ukladaním cookies na svoj počítač.

 

Článok XI.
„Spoločné a záverečné ustanovenia“

1. VOP sú zverejnené na Stránke a verejne prístupné.

2. VOP sú pre Zmluvné strany záväzné a riadia sa nimi všetky právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami vznikajúce v súvislosti s kúpou a predajom Tovaru.

3. VOP sú záväzné tiež pre Držiteľov zákazníckych účtov a to aj v prípade, že cez Zákaznícky účet nevykonajú žiadnu objednávku.

4. Okolnosti neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci vykonaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Zmluvnými stranami.

6. Držiteľ zákazníckeho účtu registráciou na Stránke vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a ich aplikáciou na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Zmluvnými stranami.

7. Znenie VOP môže Predávajúci kedykoľvek meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Akékoľvek zmeny alebo dodatky VOP nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na Stránke.

8. Ak vzťah súvisiaci s použitím Stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa Zmluvné strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom a pre prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

9. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, prípadne sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.

10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa ich zverejnenia na Stránke a sú pre Zmluvné strany záväzné vždy v znení aktuálnom v dobe vykonaním objednávky Kupujúcim, prípadne v dobe registrácie Držiteľa zákazníckeho účtu.

Prihlás sa do nášho newslettra
A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)
Copyright ©2017 - 2022 Sí, Toskánsko. All rights reserved.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk