Prihlás sa do nášho newslettra

A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady Tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri objednávke Tovaru skladajúceho sa aj z vážených produktov, sa môže hmotnosť doručeného a objednaného Tovaru líšiť až o 10%. Takúto odchýlku nie je možné považovať za vadu Tovaru.

3. Predávajúci zodpovedá len za tie vady Tovaru, ktoré mal Tovar pri doručení Kupujúcemu.

4. Potravinársky Tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

5. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, a pod.) sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

6. U nepotravinárskeho Tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky Tovaru, tak je na nepotravinársky Tovar záruka 24 mesiacov.

7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa uplatňujú bez zbytočného odkladu písomne na e-mailovej adrese Predávajúceho: info@seeitaly.sk (reklamácia), pričom v e-mailovej správe je Kupujúci povinný uviesť presné označenie reklamovaného Tovaru a druh a rozsah vád Tovaru.

8. Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, kedy je Predávajúcemu doručený e-mail s reklamáciou.

9. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo chybný Tovar vymení,

b) výmenou Tovaru za Tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších parametrov, alebo

c) vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

10. Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

a) poškodením Tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného Tovaru,

b) mechanickým poškodením Tovaru alebo ak Tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc) alebo Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom,

c) používaním Tovaru v rozpore s návodom na použitie.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (najmä pri zľavnenom Tovare, ktorého pozmenené vlastnosti boli v popise Tovaru uvedené).

12. Reklamovaný Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s Tovarom je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tiež všetky dokumenty, ktoré s kúpou Tovaru obdržal.

13. Tovar vrátený na dobierku sa neprijíma.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Predávajúci je oprávnený potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Doklady podľa tohto bodu VOP je Predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Prihlás sa do nášho newslettra
A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)
Copyright ©2017 - 2022 Sí, Toskánsko. All rights reserved.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk